Stand van zaken Corio Glana

In februari 2009 werd het door Grontmij opgestelde rapport Corio Glana breed gepresenteerd. Corio Glana is een integrale visie die gericht is op renaturatie en ontwikkeling van de Geleenbeek en haar directe omgeving. Voor de uitwerking van de visie zijn 15 aansprekende en kansrijke deelprojecten geselecteerd, de zogenaamde highlights.


Uitwerking van diverse highlights

Geïnspireerd door Corio Glana hebben enkele gemeenten in 2009 het initiatief genomen om zelf de individuele highlights uit te werken. De gemeente Heerlen is bijna gereed met het opstellen van de visie over het gebied Imstenrade (highlightl1) en zal binnenkort starten met de uitvoering van een gedeelte van highlight 10 "Omgeving kasteel Hoensbroek".

In de gemeente Nuth zijn wordt gesproken over de manier waarop de uitwerking van "Landgoed Terlinden" (highlight 8) in samenwerking met een lokale ondernemer opgepakt gaat worden. In de gemeenten Beek en Schinnen werd in november gestart met de nadere uitwerking van highligth 15, "Hellingen Schinnen-Spaubeek" en het opstellen van een maatregelenplan dat als basis zal dienen voor het bestek/ de uitvoering.

Overkoepelende aanpak

Het Waterschap Roer en Overmaas wil met de betrokken gemeenten in gesprek gaan om de uitwerking van de highlights structureel op te pakken. Beekdalen Kenniscentrum zal hierbij een coördinerende en begeleidende rol hebben.

Een eerste overleg met de gemeente Voerendaal heeft reeds plaatsgevonden. De reacties vanuit de gemeente waren positief en de gemaakte afspraken bieden vertrouwen voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het project Corio Glana. Een aantal zaken wordt nu verder uitgewerkt waarna verdere besluitvorming wordt voorbereid. Meer informatie over het beekdalenproject kunt u vinden op de website www.beekdalen.n

 

Gepubliceerd: 20 november 2009
Beekdalen
Meer informatie: www.beekdalen.nl